Gunnar Ek f 1906, son till Johanna Kochs
      
son Karl Ek (1866-1942)

Gunnar Ek