Johanna Kochs son Karl Ek 1866-1942

Karl Ek som ung